สอบราคา


1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จ.เพชรบุรี 2หนังสือส่งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี 2.หนังสือส่งผลการกำหนดราาคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี1.ประกาศ หน่วยฯ ปข.7 2.ประหน้า 3.ปร.5-4 บ้านพัก 1-2 4.ปร.5-4 บ้านคนงาน 1-2  

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.7 (คอกอ้ายเผือก) จำนวน 2 รายการ


1.ประกาศ หน่วยฯ ปข.2 2.ประหน้า 3.ปร.5 4.ปร.4 บ้านพัก 1-2 5.ปร.4 บ้านพัก 3-4 6.ปร.4 บ้านพักคนงาน

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) จำนวน 3 รายการ1.ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่16 ส.ค. 2560 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำดหนดราคากลาง 3.ปร.5 4.ปร.4  

สอบราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 40 X 40 เมตร จำนวน 1 หลัง


1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดส่งผลการจัดทำราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. บันทึกผลการจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่ง […]

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่า และทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดส่งผลการจัดทำราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. บันทึกผลการจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานบำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,000 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 6.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่ง […]

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่า และจัดทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรี ที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดส่งผลการจัดทำราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 105 ไร่ บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 800 ไร่ และจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 5.00 กิโลเมตร ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี 2. บันทึกผลการจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อดำเนินงานบำรุกรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 105 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี 4. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อ […]

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่า ทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี1. ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างบำรุงป่า ทำแนวกันไฟ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางส่งผลการกำหนดราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ ปีที่ 7-10 จำนวน 1,024 ไร่ จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 7.00 กิโลเมตร และกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี 3. บันทึกกำหนดราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ ปีที่ 7-10 จำนวน 1,024 ไร่ จัดทำแน […]

ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่าและจัดทำแนวกันไฟของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี


1. ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯส่งผลการกำหนดราคากลาง งานจ้างจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. และกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 3. บันทึกราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. และกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 4. รายละเอียดงานจ้างเหมาเพื่อจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 100 กม. ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี 5. แบบ ป.ป.ช.7 ตารางแสดงวงเงินงบป […]

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี1. ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งผลการดำเนินการ การกำหนดราคากลางงานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีฯละจำนวน 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3. บันทึกผลการกำหนดราคากลางของกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีฯ […]

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร


1. ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งผลการดำเนินการ การกำหนดราคากลางงานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ สถานีฯละจำนวน 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 3. บันทึกผลการกำหนดราคากลางของกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป สถานีฯละจำนวน 250,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนา […]

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์