แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 22 สิงหาคม 2017


1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างบำรุงป่าของหน่วยฟื้นฟูฯ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ที่ 1 2.หนังสือแจ้งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่, บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 จำนวน 1,024 ไร่, ...


1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร 2.แต่งตั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลาง 4.กำหนดสัดส่วนราคางาน กล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 215,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 37,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบฯ 2หนังสือแจ้งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จ.เพชรบุรี 2หนังสือส่งผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี1.ประกาศกรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี 2.หนังสือส่งผลการกำหนดราาคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ 3.บันทึกผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการฯ 4.กำหนดสัดส่วนราคางานกิจกรรมเพาะชำกล้าทั่วไป-กล้าไม้ขนาดใหญ่

สอบราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 230,000 กล้า และจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 38,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี


1.ประกาศ หน่วยฯ ปข.7 2.ประหน้า 3.ปร.5-4 บ้านพัก 1-2 4.ปร.5-4 บ้านคนงาน 1-2  

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.7 (คอกอ้ายเผือก) จำนวน 2 รายการ1.ประกาศ หน่วยฯ ปข.2 2.ประหน้า 3.ปร.5 4.ปร.4 บ้านพัก 1-2 5.ปร.4 บ้านพัก 3-4 6.ปร.4 บ้านพักคนงาน

สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) จำนวน 3 รายการ