แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 มีนาคม 2023


นที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสมสุข จารุศุภกร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ร่วมกับ นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค7 และคณะ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานปราณบุรี ณ ห้องประชุมวนอุทยานปราณบุรี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และลงพื้นที่ตรวจสอบสภา […]

รวมประชุมเพื่อบูรณการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการออกเอกสารสิทธิที่ดินรอบวนปราณบุรี


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานสนาม และข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ของที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ […]

ที่ปรึกษา รมต.ทส. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน