คำสั่งปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๘๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า (คำสั่ง สสป. ที่ ๑๐/๒๕๖๕ และคำสั่ง สสป. ที่ ๑๑/๒๕๖๕)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๔๗ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ (คำสั่ง กปม. ที่ ๓๒๗๓/๒๕๖๕)