โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


icon-leafsการศึกษาการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้สักที่มีความหนาแน่นในการหว่านของเมล็ดแตกต่างกัน
นายศิริไชย รัตนภาค หวัหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้แพร่

icon-leafsอัตราการรอดตายของการย้ายชํากล้าไม้พะยอมที่มีอายุและจํานวนคู่ใบที่แตกต่างกัน
นายไกรวิทย์ เพชรทวี หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้พัทลุง

icon-leafsการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารธรรมชาติและสารเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้
(กล้าไม้ประดู่และพะยูง)

นายชวน ธีรวุฒิอุดม หัวหน้าโครงการพัฒนาการป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จ. ศรีสะเกษ
และนางสาววราพร โพธิสาร นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการ ประจําโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จ. ศรีสะเกษ

icon-leafsโครงการเพาะเมล็ดไม้กันเกราเชิงปราณีต
นายสุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้จันทบุรี

icon-leafsการหาอัตราการรอดตายกับการย้ายชําไม้ชิงชันที่อายุและจํานวนคู่ใบของกล้าไม้ที่แตกต่างกัน
นางรื่นฤดี วนัสสกุล หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้มหาสารคาม

เพื่อศึกษาอิทธิพลของฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลิก แอซิด ต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยางนา
นายสมศักดิ์ วนัสสกุล หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้ยโสธร

icon-leafsการศึกษาเทคนิคการปักชําไม้มะเยาหิน
นายฤทธิบาน สุชีวะกุล หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้อุดรธานี

icon-leafsการศึกษาความหนาแน่นของเมล็ดในแปลงเพาะที่มีผลต่อการเกิดโรคเน่าคอดินของ กล้าพะยูง
(The study of seed density in nursery plots that affect to Damping off disease of Dalbergia cochinchinensis seedlings.)
นายเสริมยชญ์ ชํานาญค้า หวัหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้ราชบุรี

icon-leafsผลของเครื่องดื่มบํารุงกําลัง ต่อการเกิดรากของกิ่งกระถินเทพา และสนประดิพัทธ์
นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้ฉะเชิงเทรา

icon-leafsโครงการศึกษาต้นทุนการผลิตกล้าไม้ขนาดใหญ้ (กล้าไม้ปีที่ 3)
1. นายสมัย สีโท หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา
2. นางสาวณปภัทรภรณ์ จุดโต นักวิชาการป่าไม้

ดาวน์โหลด (130 KB)