ฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้


   
 
 
มีหน้าทีรับผิดชอบ
1) วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการเพาะชำกล้าไม้
2) จัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณในการผลิตกล้าไม้ประจำปี
3) ควบคุมการจัดเตรียมและจัดทำกล้าไม้ให้เป็นไปตามแผนงาน
4) รวบรวมแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการผลิตกล้าไม้
5) ประสานแผนงานการเพาะชำกล้าไม้กับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
6) รวบรวมข้อมูลสถิติความต้องการกล้าไม้ และข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการผลิตกล้าไม้
7) ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
02-561-4292-3 ต่อ 5512 , 5513