ฝ่ายติดตามและประเมินผล


นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านการเพาะชำกล้าไม้
2) กำหนดแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้
3) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนกล้าไม้
4) รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้
5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่น
6) รวบรวม จัดทำเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
02-561-4292-3 ต่อ 5551 , 5514