ฝ่ายบริหารทั่วไป


ฝ่ายบริหารทั่วไปบุคลากรในฝ่าย​​​​​
 
           
           

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของส่วนเพาะชำกล้าไม้ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 3 งาน คือ

1) งานธุรการ
2) งานการเงินบัญชีและพัสดุ
3) งานการเจ้าหน้าที่

02-561-4292-3 ต่อ 5519 , 5546 (งานธุรการ , งานการเจ้าหน้าที่)
02-561-4292-3 ต่อ 5516 (งานการเงินบัญชีและพัสดุ )