แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล (กรกฎาคม) แปลงที่ 3