แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี แปลงที่ 162