แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ แปลงที่ 18 (2)