แปลงปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก แปลงที่ 2