แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ – กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว แปลงที่ 48