แปลงปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี แปลงที่ 2