แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา


 ดาวน์โหลด PDF (7.24 MB) – กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 ดาวน์โหลด PDF (15.4 MB) – โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม

กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม