แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา แปลงที่ 3