แปลงปลูกต้นไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 8