สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 2