สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 7