สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 5