สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)-แปลงปลูก59 แปลงที่ 5