สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี – แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 7