สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี-แปลงปลูก59 แปลงที่ 1