สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย – แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 2