สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ – แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 10