สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 1