ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร – แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 4