แปลงปลูกต้นไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1