โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด – แปลงปลูกต้นไม้ 59 แปลงที่ 1