พฤศจิกายน 2559


หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๒๐๒๗๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ช้าราชการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพนักเพาะชำกล้าไม้มืออาชีพสู่ชุมชน (เฉพาะราย)  click

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๙๗๑๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพนักเพาะชำกล้าไม้มืออาชีพสู่ชุมชน และให้ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพนักเพาะชำกล้าไม้มืออาชีพสู่ชุมชน click