ธันวาคม 2559


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับเปลี่ยนแนวทางการประสานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามแนวทางหนังสือ สป.ทส. ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๖.๒/ว ๑๖๗๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๔๗๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๔๒๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง click