กุมภาพันธ์ 2560


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/294 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/251 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย  icon_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/214 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ  icon_click