กันยายน ๒๕๖๐


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1701 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1648 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1617 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1592 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1593 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1557 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครังที่่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2560