พฤษภาคม 2559


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๘๗๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๕๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง โครงการ Development and Implementation of Criteria and Indicators for Sustainable Management of Planted Forrest and Community Forest  original_click