กรกฎาคม 2559


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๒๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๔ ฉบับ  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๙๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่หลายหน้าที่  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๗๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน -๕๕๙  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๙๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ โครงการ “คนดีศรีสหกรณ์”  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๔/๑๐๙๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) original_click