เมษายน ๒๕๖๗


หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/๗๑๒๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๗๒๑๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิในที่ดินและสิทธิชุมชน

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๗๑๙๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ จำนวน ๗ ฉบับ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฌครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปรงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปรงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการถูกไต่สวนคดีทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ ๒ – รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ ๔ – รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๕ – รุ่นที่ ๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่ ด้วยการประมวลขั้นตอนเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย รุ่นที่ ๒ – รุ่นที่ ๓

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย” รุ่นที่ ๓ – รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง พิจารณาข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบประเมินทักษะด้านดิจิทัล (IC๓ Digital Literacy Certification เพื่อเข้าสู่ “ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS)”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๒๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอมรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “กระบวนการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๐๖๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๐๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๐๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๔๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาวะในรูปแบบ Digital Media”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานศาลปกครอง

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๓๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับลการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๓๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การศึกษา หลักสูตร Sinindhom Center for Geo-informatics (SCGI) Master Program ประจำปี ๒๕๖๘ และ ๒๕๖๙

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๓๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๑๓๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งแก้ไขกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Senior Officials Development Programe รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๖๖๗ ลงวันที่่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๖๙๙๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง เรื่องสืบเนื่องจากการเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธรัฐเยอรมันนี ของนายกรัฐมนตรี

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๖๘๑๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๐๙๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๐๖๕ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๐๘๙ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมแบบลงมือทำจากโจทย์จริงขององค์กร “การวัดและประเมินผลลัพธ์ทางการเงินจากการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Return on Inverstment : ROI in HRM-HRD) รุ่นที่ ๔

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๐๙๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร” รุ่นที่ ๑๐

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๐๙๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๙๕๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๐๐๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๗.๓/๖๙๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ที่ ทส ๑๖๑๑.๔/๓๗๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม international Capacity Building Study Tour Good Governance & Capacity Building for Effective Delivery of Services ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หนังสือสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ที่ ทส ๑๖๑๑.๔/๓๘๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สหภาพยุโรป (อียู) ครั้งที่ ๒๔

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๙๗๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๙๗๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๙๗๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๙๗๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ออกแบบ Presentation Design ด้วย Canva” รุ่นที่ ๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๙๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๖๔๙๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการประชุม the Third Technical Meeting on Re-designing the ASEAN Sustainable Forest Management, Monitoring, Assessing Reporting (MAR) Format ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโอนีเซีย

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๔๕.๓/๖๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการ ในโอกาสวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๑.๔/๖๖๒๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ รอบที่ ๒

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๔๒.๔๒/๖๗๒๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๖๐๒๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก/กอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้)) กรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๗๖๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้อำนวยการระดัยสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๙๕๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๙๕๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์และประกอบหนังสือพืช สัตว์ และจุลินทรีย์

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๘๘๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๘๙๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง เขิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๙๐๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๘๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร LEAD : Transformational leadership with big Data & AI

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๘๘๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๘๘๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๘๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมซีรีย์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue #ครั้งที่ ๙ : “โอกาสและชีวิตในเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๘๘๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบคุลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๖๐๒๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกของกรมป่าไม้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกของกรมป่าไม้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๓.๕/๕๘๑๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสาร (แผ่นพับ) อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๓/๕๘๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น “Stakeholder Engagement” ต่อเอกสารความตกลงกำรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (JPEF) เสาความร่วมมือที่ ๑ (Clean Economy)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๕๙๑๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายบงานการเข้าร่วมศึกษาดูงานกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ภายใต้การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๕๙๑๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการใน สปป.ลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๘๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๕๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมิลผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๗๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงานแบบสำรวจความต้องการกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๗๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๖๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๖๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/ว ๔๙๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๖๒/ว ๕๖๑๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง แก้ไขรายชื่อหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่ได้รับการจัดสรรงบเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปพลางก่อน)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๕๔๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตและการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๕๖๐๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่…) พ.ศ. … (นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะผู้เสนอ และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๖๙๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๕๑๓๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒๕ และระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๗๐๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๗๐๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini Master Management Program (MMM)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๗๐๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/ว ๑๗๑๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๗๐๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๖๓๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๖๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๕๒๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “The LoCoFoRest” ณ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๕๑๓๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๕๑๔๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๕๑๒๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ของกรมป่าไม้