มีนาคม ๒๕๖๗


หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๖๑๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา หลักสูตร Sirindhom Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๗ รอบที่ ๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๖๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อจัดการสถานการณ์วิกฤต

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๖๒๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๗๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เร่ื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๗๙ เรื่อง ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ทส นำไปพิจารณาปฏิบัติ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๖๐๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๕๐๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๕๐๐๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๔๘๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม่้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๔/๔๘๑๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลหรือผู้ประกอบการไทยเพื่อเข้ารับการพิจารณาสำหรับรางวัลบีซีจีของเอเปค ปี ๒๕๖๗

หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส ๑๖๑๒.๑/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์ในสังกัด ๖ แห่ง และ ๑ โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๖๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๘๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๕๘๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (รป.ม.สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย) รุ่นที่ ๑๐

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๕๘๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลเข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายปกครอง

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๖๐๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๗๙๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การลดจำนวนคนและรถในขบวนเดินทางและการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรี

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๗๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงเส้นทางบริเวณอ่าวเขาควาย ท้องที่หมู่บ้านอ่าวเขาควาย ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครึ่งปีแรก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป/วิชาการ) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๔๑๕๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ จำนวน ๗ ฉบับ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๓/ว ๔๓๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ๒ คำสั่ง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๓/ว ๔๓๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ๒ คำสั่ง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๗๑๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรา ๑๖๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “HR for the Future” รุ่นที่ ๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ ทส ๑๖๐๐.๘/ว ๔๘๓๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๔๙๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๗๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๕๒๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๔๙๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๔๙๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๓.๕/๔๖๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. …

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๑.๔/๔๕๙๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญร่วม “กิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (International Day of Forests 2024)”

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๕๘๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การใช้ถ้อยคำและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความแตกต่างทางอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๖๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการประชุมระดับสูงในห้วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี ค.ศ.๒๐๒๓

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๖๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๔๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๔๑๙๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๔๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรม “เดิน-วิ่ง หอบรักมาห่มป่า”

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๔๖๑๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๔๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๔๕๐๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง สรุปผลการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๔๒ (42ndSession of UNIESCO General)

หนังสือกลุ่มจริยธรรม ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๗๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๔๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนทุนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน รายนายธนิศ นนท์ศรีราช

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๔๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๔๔๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ระยะที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๓

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๔๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๔๔๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารลิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๗๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประการศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลานล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๔๐๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๔๒๗๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ APFNet หัวข้อ “Degraded Forest Rehabilitation and Management : Opportunities and Challenges in Scaling up Forest Rehabilitation Efforts in Asia-Pacific” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๐๙๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๒๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินการตามพิธีการทางการฑูต

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๔๑๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย ครั้งที่ ๑

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๗.๕/๔๐๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งหนังสือ “เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับไม้เรือนเก่า”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๓๓๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๓๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๓๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๓๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคลากรภายนอก รุ่นที่ ๑๖

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๘๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๒๐ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หนังสือสำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ที่ สนง.บภร.คสตญ.๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๓/ว ๓๔๑๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ๒ คำสั่ง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๑๑/ว ๓๖๕๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (กระบวนงานการตรวจสอบพื้นที่ในการขออนุญาตด้านป่าไม้)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๓๕๓๐ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ….

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๓๕๐๓ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๒๓๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควต้าพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๒๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๓๐๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๓๐๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๓๐๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 17th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 2024

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๓๓๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๔ ฉบับ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๓๒๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๕๒/๓๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้นาเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่ได้รับการจัดสรรงบเงินลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๘๒ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “How do Mountains Grow? : Active Tectonics and Mountain Building”

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๓๓๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๒๑๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๒๒๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๒๒๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๒๓๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐในหลักสูตรสถาปัตยกรรมระบบ AWS (Architecting on AWS)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๒๓๑ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Government Procurement : e-GP) รุ่นที่ ๔

หนังสือกรมป่า่ไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๓๔๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอรหันธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานชั่วคราว ณ ประเทศไทย

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๒๑๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๗๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กระบวนการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๕ การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแนวทางการพิจารณาผู้ชนะเสนอราคากรณีเป็นผู้ประกอบการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามคำสั่งกรมบัญชีกลาง (ฉบับล่าสุด)”

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๓๓๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี กรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๗๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือกลุ่มนิติการ ที่ ทส ๑๖๐๙.๒/๓๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. …

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวตรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างบริการ งานก่อสร้าง และกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน ข้อตอบหารือ และแนวทางวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับผู้มีอำนาจคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ ๓-๕

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๓๑๕๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การเร่งรัดการเสนอร่างกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๔๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Development Administrator in Digital Era (DAD) รุ่นที่ ๙

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๑๔๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๑๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๓.๓/ว ๑๑๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ