พฤษภาคม ๒๕๖๗


หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๓๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ (Online) Online Emo-meter: Employee Engagement

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๖๐๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสรมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๘๒๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๘๙๔๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๘๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๘๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๔๙๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๖๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย

หนังสือสำนักการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๔๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมด้านคลังข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ (Nation Wetland Inventories Training Course)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๔๒๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๓๔๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๑๓.๓/๘๐๔๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๔๑๘ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๒๒ (รอบ ๒/๒๕๖๗)

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๗๘๓๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๘๐๓๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. …

หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ อว ๗๒๑๓/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น ๒๒ (รอบ ๒/๒๕๖๗)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๒๙๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๑๐๓๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง สรุปสาระสำคัญการสัมมนา “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗ ประเภทองค์กรภาครัฐ” และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๒๙๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การรับนักเรียนทุน รายนายเจริญมี แช่มช้อย เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๓๗๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva” รุ่นที่ ๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๓๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง งานเป็นผล คนเป็นสุข” รุ่นที่ ๗

หนังสือสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ที่ ทส ๑๖๑๐.๑/ว ๑๖๔๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง พนักงานราชการเสียชีวิต

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๘๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืน”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๘๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ที่ ส.วน.๑๒๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอมอบวารสารสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๑๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๑๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องส่งสำเนาประกาศเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๔๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรม Regional Training on Comprehensive Human Resource Development for the Lancang-Mekong Cooperation

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๗๔๗๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งประกาศกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๗๖๑๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน MSMEs ด้วยการค้าบริการ”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๘๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๘๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๘๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๒๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๐๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๔/๗๓๑๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอขอบคุณ

หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๘ (นครราชสีมา) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๒๑.๑/ว ๔๗๗๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ลูกจ้างประจำเสียชีวิต

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๐๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ผ่านระบบออนไลน์หัวข้อบรรยาย “Data for Digital Govemment”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๐๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ