กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๕.๓๔/๒๙๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่า

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๓๒๘๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๓๐๘๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ อาเซียน-ญี่ปุ่น

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๓/๒๙๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ๒ คำสั่ง

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการรับเงินจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๓-รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัญอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก” รุ่นที่ ๓-รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๑๐๕ ลววันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การปรับพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ TOR สำหรับบุคลากรผู้บริหารภาครัฐ” รุ่นที่ ๓- รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๑๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม Regional Project Identication Training ภายใต้โครงการ Capacity Building on Regional Project Design, Implementation, Monitoring & Evaluation of MKCF projects (PMIME)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๙๘๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๑/๓๐๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๒๗๙๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี กรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๙๗๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันพระบรมราชชนก

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๐๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๐๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคนิคจดการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๓

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๑๐๒๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๙๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๙๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๙๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ กิจกรรม NPAT Nature Talk ครั้งที่ ๔๕ เรื่อง “ไฟป่า สภาพปัญหา ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันแก้ไขที่สัมฤทธิ์ผล”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๙๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๒.๓/๑๑๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปิดปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) กรมป่าไม้

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ GDCC Space ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ครั้งที่ ๒

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การพิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สำหรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรมป่าไม้

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี)