มีนาคม ๒๕๖๖


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๘๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒

หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๘๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้เร่งรัดรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๓๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป/วิชาการ) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๒๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๗๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเพื่อการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๗๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะบุคลกรกรมป่าไม้ (Training Needs Survery)