มกราคม ๒๕๖๖


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕