พฤศจิกายน ๒๕๖๔


หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๒๗๓๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและการจัดทำกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว ๕๘๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกวิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กรของกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๙/ว ๑๙๑๐๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วน ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/๕๙๗๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๑๘๔๗๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/๑๗๕๙๑ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๖๒๖ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง บันทึกช่วยจำการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๕๗๑๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๕๖๕๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ “Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ”

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๗๕๘๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๑.๓/๖๓๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership: CPTPP)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๕๖๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอนำเสนอแคมเปญพิเศารถยนต์ยี่ห้อ นิสสัน ให้กับพนักงานราชการของกรมป่าไม้