ธันวาคม ๒๕๖๔


หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๙๙๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งสุขปีใหม่ มอบกล้าไม้มีค่า ให้ประชาชน

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๗๔๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๒๗๔ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ใหม่

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๕.๖๓/๑๘๙๔๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

หนังสือห้องอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๐.๑/๑๙๕๙๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำหนังสือราชการของกรมป่าไม้