ตุลาคม ๒๕๖๔


หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/ว ๑๖๙๔๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๕๓๑๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” บรรจุเป็นชุดอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔

หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๒๓๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการสนับสนุนข้อมูลแก่รัฐมนตรีในการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๓.๓/๑๖๖๒๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การส่งมอบระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๒๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๑๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายอธิบดีกรมป่าไม้ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๒๓๖๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติโควิด-๑๙ ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงและรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/๑๖๔๘๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๖๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลกล้าไม้คงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๖๕๙๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลกล้าไม้คงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๐๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือกรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ทส ๑๖๐๔.๖๓/๑๖๑๘๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง กฎหมายลำดับรองที่ออกตามบทบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือกรมป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๓.๒/๑๕๔๐๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญให้ความเห็นร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. …

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒(กนช.)/ว ๙๔๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๗/ว ๔๙๓๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง