กันยายน ๒๕๖๕


หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๕๕๑๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง นางนิมมิตรา ธารไชย ข้าราชการบำนาญ อดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ว ถึงแก่กรรม

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๔๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป/วิชาการ) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๔๒๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม