สิงหาคม ๒๕๖๔


หนังสือกรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส ๑๖๐๘.๑/๑๒๘๑๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

หนังสือกรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/๑๓๔๐๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๗๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔