มิถุนายน ๒๕๖๔


หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๐๔๘๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการลงทะเบียนโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๘๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้จัดเตรียมกล้าไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๑/๑๐๒๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๔

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๖๘๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๓/๘๓๒๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงป่า

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/836 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ