พฤษภาคม ๒๕๖๔


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/740 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ http://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2021/05/ทส-1608.4-740_21พ.ค.64.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/717 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ http://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2021/05/ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน-4-ฉบับ.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/690 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) http://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2021/05/1608.4_690.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/672 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Talk ครั้งที่ 18 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 http://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2021/05/1608.4-672.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/673 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การายงานตัวการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน http://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2021/05/1608.4-673.pdf