กันยายน ๒๕๖๔


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๗๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๗๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนเงินข้าราชการ กรมป่าไม้ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๗.๗/๑๔๑๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อ ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๑๐ หลักสูตรการพัฒนาโครงการและการปฏิบัติงานวิจัยด้านป่าไม้ (การวางแผนการทดลองทางสถิติงานวิจัยด้านป่าไม้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ใช้โปรแกรม Zoom)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๐๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๒๘๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔