เมษายน ๒๕๖๓


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง ขอขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/04/564_2563.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/560 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง ให้งดการให้บริการแจกจ่ายกล้าไม้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สังกัดกรมป่าไม้ https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/04/560_2563.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/664 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เกี่ยวกับกรณีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/04/664_2563-เมษา.pdf